Error
  • You are not authorised to view this resource.

:: เครื่องดักแมลงบิน

เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อน ปัญหาจากแมลงบินอาจเป็นปัญหาหนึ่งที่ก่อให้เกิดผลในเชิงลบต่อกระบวนการผลิต และการพัฒนาคุณภาพของสินค้า รวมทั้งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขอนามัยของสภาพแวดล้อมของท่าน.

read more

:: Xterm นวตกรรมใหม่


นวัตกรรมเหยื่อกำจัดปลวกชนิดใหม่
ไม่ต้องขุดเจาะ/ไม่ต้องฉีดพ่นสารเคมี
ให้ผลเร็ว

:: ติดต่อเรา

โทรศัพท์::
0 -2915-5898 (อัตโนมัติ )
0 -2376-8248
อีเมล์::
big_pest12@yahoo.com

Demo
แฟกซ์::
0 -2077-7748